VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „MOTINOS TERESĖS ŠEIMŲ NAMAI“ interneto privatumo ir slapukų politika

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ itin vertina ir saugo Duomenų subjektų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ interneto svetainėje www.seimunamai.lt. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Kokiais tikslais tvarkomi Jūsų duomenys?

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Paslaugų krizėse esančioms mamoms (tėvams) su kūdikiais ir (ar) vaikais bei nėščioms moterims teikimo tikslu;
 • Vaikų dienos užimtumo centro „Aš ir draugai“ teikimo tikslu;
 • Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlės teikimo tikslu;
 • Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų teikimo tikslu;
 • Labdaros ir paramos gavimo tikslu.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi?

Įstaigoje gyvenančių šeimų duomenys kurioms teikiamos socialinės priežiūros paslaugos – Vardas, pavardė, paso ar asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris, asmens kodas, gimimo data, nuotrauka, banko sąskaitos numeris, adresas, deklaravimo vieta, sveikatos pažymos (asmens sveikatos knygelės kopija), jei reikia  – vaikų gimimo liudijimų kopijos, neįgaliojo pažymėjimų kopijos, santuokos, ištuokos liudijimų kopijos, šeimyninė padėtis.

Vaikų dienos centrą lankančių vaikų duomenys: gimimo liudijimų kopijos, vardai, pavardės, gyv. vietos adresai, tėvų telefonų numeriai ir sveikatos pažymų kopijos. 

Neįgaliųjų asmens duomenys: neįgaliojo pažymėjimo kopija, vardas, pavardė, paso ar asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris, asmens kodas, gimimo data, nuotrauka, sveikatos pažymos. 

Bendruomenės narių – vardas, pavardė, telefono numeris, šeimos narių skaičius, gyvenamosios vietos adresas.

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento 6 str. 1a dalis.); Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Reglamento 6 str. 1b dalis.)

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenis?

Saugoma 10 metų pagal įstaigos patvirtintą dokumentacijos planą. Be kita ko, Įstaiga vadovaujasi bylų saugojimo terminais nurodytais Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle.

Kam VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ teikia ar gali teikti asmens duomenis?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (pvz., buhalterines paslaugas ar kompiuterių tinklą administruojančios įmonės). Taip pat Šiaulių miesto ir rajono savivaldybė ir jai pavaldžios įstaigos; Šiaulių rajono savivaldybės seniūnijos; SoDra; VMI prie LR FM; Sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigos; Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba; Teismai, ikiteisminio tyrimo įstaigos (policija, prokuratūra).

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ svetainėje naudojami šie Slapukai:

Slapukas Slapuko tipas Galiojimo laikas Naudojimo paskirtis Ar slapukas būtinas?
1P_JAR Analitiniai slapukai 1 mėn. Statistika ir „Google“ atliekamas reklamų personalizavimas. taip
CONSENT Funkciniai slapukai 10 metų Slapuku patvirtinimo pasirinkimo saugojimas taip
_ga Analitiniai slapukai 2 metus Google Analytics: atskiria vartotojus taip
_gid Analitiniai slapukai 1 dieną Google Analytics: atskiria vartotojus taip
pll_language Funkciniai slapukai 1 metai Sąlygų interneto svetainės kalbai pasirinkti sudarymas. taip

 

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ nėra atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie įstaigos klientus, įskaitant ir VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ svetainės lankytojus.

Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

 

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ su prašymu suteikti informaciją VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“  juos tvarko;
 • kreiptis į VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“  tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

 

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“  atstovą elektroniniu paštu seimunamai@gmail.com arba registruotu paštu adresu Žemaitės g. 71, LT-76234 Šiauliai. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

 

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.zelmenelis.lt.

Atnaujinta 2019-11-25


Asmuo turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

 

SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ LEISTI IŠTAISYTI DUOMENIS FORMA

SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ IŠTRINTI ASMENS DUOMENIS FORMA

SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ LEISTI SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS FORMA