VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

2023 – 2025 METAI

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 7 d. Nr.A-1907

„Dėl teisės teikti akredituotą socialinės priežiūros paslaugą VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai” 

Nuo 2023 m. sausio 2 d. Suteikta teisė teikti akredituotą Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas

Neįgalieji yra mūsų visuomenės nariai, turintys tokias pačias teises kaip ir kiti, todėl jiems turi būti sudaromos tokios pat ugdymosi, darbo, laisvalaikio, dalyvavimo visuomenės, politiniame ir bendruomenės gyvenime galimybės. Nors šie neįgaliųjų socialinės integracijos principai yra įrašyti Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b891853285db11edbdcebd68a7a0df7e),  tačiau neįgaliesiems dar nėra sudarytos galimybės integruotis į visuomenę ir pasijusti pilnaverčiais asmenimis.

Mūsų įstaiga nuo 2014 m. teikia Socialinės reabilitacijos bendruomenėje paslaugas, skirtos neįgaliesiems, socialinei integraciją į visuomenę. Jiems teikiamos reikalingos socialinės reabilitacijos paslaugos, kurios padeda atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, darbinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis organizacijomis. Įstaigos veikloje dalyvauja įvairaus amžiaus, išsilavinimo, negalios žmonės. Kiekvieno neįgaliojo poreikiai skiriasi. Mūsų įstaigoje telkiamos visos pastangos didinant neįgaliųjų užimtumą bei galimybes bendruomenėje gyventi savarankiškai, gerinant gyvenimo kokybę ir mažinant socialinę atskirtį. Neįgalieji, net ir sudarydami ženklią mūsų visuomenės dalį vis dar yra atstumiami. Kiti į žmones su negalia vis dar žiūri kaip į vertus užuojautos ar gailesčio, dažniausiai pirmiausiai atkreipdami dėmesį į negalią, o tik po to į patį žmogų.

Nereikia ieškoti didžiųjų įkvėpimo ir atsipalaidavimo šaltinių. Žiūrėkime į žmones, kuriems likimas uždėjo sunkesnį kryžių nei kitiems, ir kurie tą kryžių neša visą gyvenimą, bet tai padarė juos didesniais optimistais. Neįgalieji kasdiena renkasi į mūsų įstaigą, kurioje dalyvauja užimtumo veiklose, lanko amatų būrelio vykdomas veiklas, kiti mėgsta pasikalbėti su socialine darbuotoja, pasikonsultuoti profesinio orientavimo klausimais. Suteikiame Jiems džiaugsmą džiaugtis kiekviena diena ir su kiekvienu susitikimu savo likimo broliais. Mūsų neįgalieji dalyvauja ir pasirodo miesto šventėse, renginiuose, vyksta į ekskursijas, dalyvauja edukacijose, klausosi sveikatinimo paskaitų.

Šioje veikloje vykdomos šios veiklos:

 1. Socialinių įgūdžių ugdymas – neįgaliųjų savarankiškumas kasdienėje veikloje; socialinių įgūdžių veikla: Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui yra skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius. Vykdant šią veiklą, neįgalieji skatinami gyventi aktyvų, pilnavertį gyvenimą, dalyvauti visuomenės gyvenime: organizuojamos įvairios paskaitos, pokalbiai, išvykos, lankomos parodos, biblioteka, kino filmai, koncertai, spektakliai, kurie plėstų neįgaliųjų akiratį, skatintų bendravimą, domėjimąsi kultūriniais renginiais, įstatymų naujovėmis. Mokomi suprasti savo privalumus ir trūkumus. Taip pat neįgalieji mokomi planuotis biudžetą, naudotis banko paslaugomis, apsipirkti maisto prekių parduotuvėse, naudotis viešuoju transportu, orientuotis ir judėti aplinkoje bei naudotis techninės pagalbos priemonėmis, mokoma pažinti ir valdyti ligą ar negalią. Neįgalieji mokomi savitvarkos, asmens higienos, sveikos gyvensenos, namų ruošos darbus, maisto ruošimo, elgesio prie stalo. Neįgaliajam lankantis užimtumo, ugdymo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose bus suteikiama pagalba sprendžiant kylančias problemas. Organizuojamos paskaitos, seminarai, mokymai, praktiniai užsiėmimai savipagalbos veikloje. Padedame išspręsti kylančias emocines ir kitas problemas.
 2. Darbinių įgūdžių ugdymas – būrelis „Dekoravimas”; Amatų klubas „Aš galiu”; Profesinis konsultavimas ir orientavimas: Kūrybiškumas skatina bendravimą, palengvina adaptaciją kolektyve bei visuomenėje, įvairių rankdarbių gamyba reikalauja didelio kruopštumo, kūrybiškumo ir užimtumo. Su savo sukurtais gaminiais neįgalieji dalyvaus miesto organizuojamose parodose, mugėse. Profesinis orientavimas ir konsultavimas yra svarbi neįgaliųjų profesinės reabilitacijos veikla. Per šią paslaugą teikiama visapusiškos profesinės reabilitacijos paslaugos įvairią negalią turintiems žmonėms. Profesinis mokymasis ir įsidarbinimo ryšys su motyvacija ir tikėjimu asmeniniais gebėjimais įsidarbinti, bet ne su pačiu neįgalumo lygiu. Profesinis orientavimas, veikla – padėti asmeniui sąmoningai rinktis profesiją pagal asmeninius gabumus, gebėjimus ir darbo rinkos reikalavimus bei poreikius. Profesinis orientavimas padeda asmeniui tobulėti, įsisąmoninti visuminį ir adekvatų savęs vaizdą darbo pasaulyje, įgyti būtinų žinių ir gebėjimų sąmoningai ir brandžiai pasirinkti. Yra vienas svarbiausių veiksnių, skatinančių mokymąsi visą gyvenimą, užimtumą, darbo jėgos prisitaikymą prie nuolat kintančių rinkos sąlygų, verslumą ir lygias galimybes. Profesinio orientavimo paslauga (profesinio informavimo, konsultavimo, karjeros planavimo) yra svarbi paslauga darbo rinkai ir jų tarpusavio sąveikai, ši paslauga padės geriau panaudoti žmonių išteklius, sudaryti sąlygas garantuoti, kad žmonių gebėjimai ir interesai sutaptų su esamomis mokymosi ir užimtumo galimybėmis. Šios paslaugos apima profesinį švietimą (padeda išsiaiškinti būsimos profesinės karjeros tikslus, įgyti gebėjimų ją planuoti, susipažinti su darbo pasauliu). Profesinis konsultavimas ir orientavimas paslaugos sudėtis konkrečiam asmeniui yra skirtingas, atsižvelgiant į jo poreikius. Vykdant šią veiklą, neįgalieji bus skatinami gyventi aktyvų, pilnavertį gyvenimą, dalyvauti visuomenės gyvenime: pagal poreikį ir galimybes bus organizuojamos įvairios paskaitos, pokalbiai, išvykos, lankomos parodos, biblioteka, kino filmai, koncertai, spektakliai, kurie plėstų neįgaliųjų akiratį, skatintų bendravimą, domėjimąsi kultūriniais renginiais, įstatymų naujovėmis. Mokomi suprasti savo privalumus ir trūkumus.
 • Socialinių įgūdžių ugdymo veiklos:

Socialinių įgūdžių ugdymo, stiprinimo veiklos vyksta: kiekvieną darbo dieną 13:00-15:00 val.

Savarankiškumo kasdieninėje veikloje įgūdžių ugdymas: Pirmadieniais ir trečiadieniais 09:00 – 11:00 val.

 • Darbinių įgūdžių ugdymo veiklos:

Būrelis „Dekoravimas” vyksta: Pirmadieniais 13:30 – 15:30 val.; Antradieniais 09:00 – 11:00 val.

Amatų klubas „Aš galiu”: Pirmadieniais, Antradieniais, Trečiadieniais 11:00 – 13:00 val.

Profesinis konsultavimas ir orientavimas: Pirmadieniais ir trečiadieniais 15:30 – 17:30 val.

 

Darbas pasiaukojančiai yra pats nuostabiausi ir gražiausias dalykas, kurį žmogus šioje žemėje gali padaryti – jis įgauna prasmę tik tuomet, kai gyvenimas tampa auka bendram gėriui – ne sau, o kitiems, bendrai vizijai, į kurią įsitraukia bendraminčiai ir savanoriai. Staiga supranti, kad esi ne vienas, nes kiekvienas iš mūsų turi dalyvauti kurdamas bendrą gėrį, teisingesnį, geresnį, supratingesnį pasaulį. Gyvenimas bus įdomus ir prasmingas tiek, kiek kiekvienas mes asmeniškai sugebėsime prisiimti atsakomybę spręsdami svarbiausias aplink mus susikaupusias neįgaliųjų problemas.

Mokėkime džiaugtis tuo, kas šalia Jūsų, kas žvilgsniu, šiltu žodžiu ar rankos paspaudimu gali padėti nuvyti nerimą, padrąsinti, paguosti ar tiesiog sunkiu metu ir be žodžių gali apkabinti ir pabūti šalia. Tad gyvenkite, kurkite, svajokite, nes Jūs taip pat esate visuomenės dalis, esate reikalingi visiems šalia esantiems ir artimiesiems. Stipresnieji padėkime, paremkime silpnesnius, kurkime puikią darbinę, projektinę aplinką. Paverskime neįgaliųjų svajones siekiais, nes kiekvieno iš Jūsų, net ir mažiausias siekis, palieka neišdildomus pėdsakus šalia esantiems.

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ rūpinasi neįgaliųjų gerove.

VEIKLAS FINANSUOJA:

Šiaulių miesto savivaldybė; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

Mūsų bendruomenės neįgaliųjų daryti rankdarbiai parduodami.

Kviečiame užsukti į svečius adresu Žemaitės g. 71 Šiauliai arba susisiekus su mumis galėsime susitarti, kad darbelius išsiųsime paštu.   

Dalį mūsų bendruomenės neįgaliųjų rankdarbių galite pažiūrėti ir įsigyti internetinėje svetainėje adresu:

https://www.meskuriame.lt/?Page=Owner&Id=30


2022 METAI

2022 metuose ir toliau tęsiame Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą pavadinimu „Amatų dirbtuvės”.

Kiekvienas iš mūsų savo gyvenime nori būti kūrėjas, kuris ne tik pasirūpina savimi, bet ir yra naudingas visuomenei. Neįgalieji, net ir sudarydami ženklią mūsų visuomenės dalią (apie 10 proc.) vis dar yra atstumiami. Kiti į žmones su negalia (ypač proto ir psichikos) vis dar žiūri kaip į vertus užuojautos ar gailesčio, dažniausiai pirmiausiai atkreipdami dėmesį į negalią, o tik po to  į patį žmogų.

Mes siekiame, kad neįgalieji jaustųsi mūsų visuomenėje kuo oriau. Sudarome sąlygas šiems žmonėms mokytis rankdarbių ir amatų. Užsiėmimų metu naudojami perdirbti paaukoti daiktai. Neįgalieji lanko užsiėmimus (dienos užimtumas), jie mokomi buities įgūdžių,  saviraiškos ir kūrybiškumo, amatų, taip pat teikiama psichologo pagalba neįgaliesiems ir neįgaliųjų vaikų šeimos nariams.

Veiklos skirtos neįgaliųjų dienos užimtumui:

 • Neįgaliųjų savarankiškumo kasdienėje veikloje įgūdžių ugdymas. Savitvarkos, kasdieninės veiklos įgūdžių palaikymas, ugdymas, buities darbų praktinių ir teorinių žinių mokymas. Veiklos vykdomos Šeimų namų patalpose ir / arba lauke atsižvelgiant į metų laikus Pirmadieniais ir Trečiadieniais 08:30-10:30 val.
 • Socialinių įgūdžių ugdymas, stiprinimas savipagalbos grupelėse Trečiadieniais ir Penktadieniais 12:00-14:00 val.
 • Saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymas dailės būrelyje „Spalvų paletė sielai“ Antradieniais ir Ketvirtadieniais 16:00-18:00 val.
 • Klubo „Aš galiu“ veikla: dėvėtų drabužių, odos gaminių, bižuterijos ir kt. pritaikymas ir panaudojimas rankdarbių gamyboje, žvakių dekoravimas, mezgimas vašeliu, virbalais, siuvinėjimas, rankdarbiai iš skiautinių, rankdarbių gamyba iš popieriaus bei gamtinių medžiagų Kiekvieną darbo dieną išskyrus Penktadienį 10:30-12:30 val. 
 • Užimtumas amatų būrelyje „Medaliukas“ veikla: iš molio, modelino gaminami papuošalai, medaliai, įvairūs dirbiniai Ketvirtadienį 08:30-10:30 val. ir Penktadienį 10:30-12:30 val. 

Darbinis ugdymas:

 • Profesinis konsultavimas ir orientavimas, Antradienį ir Penktadienį 08:30-10:30 val.
 • Bendrųjų darbinių įgūdžių formavimas, ugdymas, įtvirtinimas Antradienį, Trečiadienį ir Ketvirtadienį 14:00-16:00 val.
 • Dalyvavimas miesto šventėse, mugėse.

 

 

DĖKOJAME

Šiaulių miesto savivaldybei

Projekto rėmėjai: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

Mūsų bendruomenės neįgaliųjų daryti rankdarbiai parduodami.

Kviečiame užsukti į svečius adresu Žemaitės g. 71 Šiauliai arba susisiekus su mumis galėsime susitarti, kad darbelius išsiųsime paštu.   

Dalį mūsų bendruomenės neįgaliųjų rankdarbių galite pažiūrėti ir įsigyti internetinėje svetainėje adresu:

https://www.meskuriame.lt/?Page=Owner&Id=30

_________________________________________________________________________________

2021 METAI

2021 metuose ir toliau tęsiame Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą pavadinimu „Amatų dirbtuvės”.

Kiekvienas iš mūsų savo gyvenime nori būti kūrėjas, kuris ne tik pasirūpina savimi, bet ir yra naudingas visuomenei. Neįgalieji, net ir sudarydami ženklią mūsų visuomenės dalią (apie 10 proc.) vis dar yra atstumiami. Kiti į žmones su negalia (ypač proto ir psichikos) vis dar žiūri kaip į vertus užuojautos ar gailesčio, dažniausiai pirmiausiai atkreipdami dėmesį į negalią, o tik po to  į patį žmogų.

Mes siekiame, kad neįgalieji jaustųsi mūsų visuomenėje kuo oriau. Sudarome sąlygas šiems žmonėms mokytis rankdarbių ir amatų. Užsiėmimų metu naudojami perdirbti paaukoti daiktai. Neįgalieji lanko užsiėmimus (dienos užimtumas), jie mokomi buities įgūdžių,  saviraiškos ir kūrybiškumo, amatų, taip pat teikiama psichologo pagalba neįgaliesiems ir neįgaliųjų vaikų šeimos nariams.

Veiklos skirtos neįgaliųjų dienos užimtumui:

 • Neįgaliųjų savarankiškumo kasdienėje veikloje įgūdžių formavimas. Savitvarkos, kasdieninės veiklos įgūdžių palaikymas, ugdymas, buities darbų praktinių ir teorinių žinių mokymas. Veiklos vykdomos Šeimų namų patalpose ir / arba lauke atsižvelgiant į metų laikus Pirmadieniais ir Trečiadieniais 15:00-17:00 val.
 • Socialinių įgūdžių stiprinimas savipagalbos grupelėje Trečiadieniais ir Penktadieniais 12:00-14:00 val.
 • Saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimas dailės terapijos būrelyje „Spalvų paletė sielai“ Trečiadieniais ir Penktadieniais 16:15-18:15 val.

Darbinis ugdymas:

 • Kiekvieną darbo dieną išskyrus Penktadienį 13:00-15:00 val.  Klubo „Aš galiu“ veikla: dėvėtų drabužių, odos gaminių, bižuterijos ir kt. pritaikymas ir panaudojimas rankdarbių gamyboje, žvakių dekoravimas, mezgimas vašeliu, virbalais, siuvinėjimas, rankdarbiai iš skiautinių, rankdarbių gamyba iš popieriaus bei gamtinių medžiagų;
 • Ketvirtadienį 15:00-17:00 val. ir Penktadienį 13:00-15:00 val. Keramikos būrelio „Medaliukas“ veikla: iš molio ir modelino gaminami papuošalai, medaliai, įvairūs dirbiniai;
 • Profesinis konsultavimas ir orientavimas, Antradienį ir Penktadienį 15:00-17:00 val.
 • Bendrųjų darbinių įgūdžių formavimas, įtvirtinimas ir ugdymas, Antradienį, Trečiadienį ir Ketvirtadienį 15:30-17:30 val.
 • Dalyvavimas miesto šventėse, mugėse.

 

DĖKOJAME

Šiaulių miesto savivaldybei

Projekto rėmėjai: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

Mūsų bendruomenės neįgaliųjų daryti rankdarbiai parduodami.

Kviečiame užsukti į svečius adresu Žemaitės g. 71 Šiauliai arba susisiekus su mumis galėsime susitarti, kad darbelius išsiųsime paštu.   

Dalį mūsų bendruomenės neįgaliųjų rankdarbių galite pažiūrėti ir įsigyti internetinėje svetainėje adresu:

https://www.meskuriame.lt/?Page=Owner&Id=30

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2020 METAI

2020 metus pradedame su nauju Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto pavadinimu „Amatų dirbtuvės”.

Kiekvienas iš mūsų savo gyvenime nori būti kūrėjas, kuris ne tik pasirūpina savimi, bet ir yra naudingas visuomenei. Neįgalieji, net ir sudarydami ženklią mūsų visuomenės dalią (apie 10 proc.) vis dar yra atstumiami. Kiti į žmones su negalia (ypač proto ir psichikos) vis dar žiūri kaip į vertus užuojautos ar gailesčio, dažniausiai pirmiausiai atkreipdami dėmesį į negalią, o tik po to  į patį žmogų.

Mes siekiame, kad neįgalieji jaustųsi mūsų visuomenėje kuo oriau. Sudarome sąlygas šiems žmonėms mokytis rankdarbių ir amatų. Užsiėmimų metu naudojami perdirbti paaukoti daiktai. Neįgalieji lanko užsiėmimus (dienos užimtumas), jie mokomi buities įgūdžių,  saviraiškos ir kūrybiškumo, amatų, taip pat teikiama psichologo pagalba neįgaliesiems ir neįgaliųjų vaikų šeimos nariams.

Veiklos skirtos neįgaliųjų dienos užimtumui:

 • Neįgaliųjų savarankiškumo kasdienėje veikloje įgūdžių formavimas. Savitvarkos, kasdieninės veiklos įgūdžių palaikymas, ugdymas, buities darbų praktinių ir teorinių žinių mokymas. Veiklos vykdomos Šeimų namų patalpose ir / arba lauke atsižvelgiant į metų laikus Pirmadieniais ir Trečiadieniais 15:00-17:00 val.
 • Saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimas dailės terapijos būrelyje „Spalvų paletė sielai“ Trečiadieniais ir Penktadieniais 16:15-18:15 val.

Užimtumo organizavimas amatų klube ir būrelyje:

 • Kiekvieną darbo dieną išskyrus Penktadienį 13:00-15:00 val.  Klubo „Aš galiu“ veikla: dėvėtų drabužių, odos gaminių, bižuterijos ir kt. pritaikymas ir panaudojimas rankdarbių gamyboje, žvakių dekoravimas, mezgimas vašeliu, virbalais, siuvinėjimas, rankdarbiai iš skiautinių, rankdarbių gamyba iš popieriaus bei gamtinių medžiagų;
 • Ketvirtadienį 15:00-17:00 val. ir Penktadienį 13:00-15:00 val. Keramikos būrelio „Medaliukas“ veikla: iš molio ir modelino gaminami papuošalai, medaliai, įvairūs dirbiniai;
 • Dalyvavimas miesto šventėse, mugėse.

Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams:

 • Socialinių įgūdžių stiprinimas savipagalbos grupelėje Trečiadieniais ir Penktadieniais 12:00-14:00 val.
 • Bendrųjų darbinių įgūdžių formavimas, įtvirtinimas ir ugdymas, Darbo dienomis išskyrus Penktadieniais 15:30-17:30 val.
 • Profesinis konsultavimas ir orientavimas, Antradienį ir Penktadienį 15:00-17:00 val.

DĖKOJAME

Projekto rėmėjai: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

Mūsų bendruomenės neįgaliųjų daryti rankdarbiai parduodami.

Kviečiame užsukti į svečius adresu Žemaitės g. 71 Šiauliai arba susisiekus su mumis galėsime susitarti, kad darbelius išsiųsime paštu.   

Dalį mūsų bendruomenės neįgaliųjų rankdarbių galite pažiūrėti ir įsigyti internetinėje svetainėje adresu:

https://www.meskuriame.lt/?Page=Owner&Id=30

_________________________________________________________________________________

2019 METAI

Kiekvienas iš mūsų savo gyvenime nori būti kūrėjas, kuris ne tik pasirūpina savimi, bet ir yra naudingas visuomenei. Neįgalieji, net ir sudarydami ženklią mūsų visuomenės dalią (apie 10 proc.) vis dar yra atstumiami. Kiti į žmones su negalia (ypač proto ir psichikos) vis dar žiūri kaip į vertus užuojautos ar gailesčio, dažniausiai pirmiausiai atkreipdami dėmesį į negalią, o tik po to  į patį žmogų.

Mes siekiame, kad neįgalieji jaustųsi mūsų visuomenėje kuo oriau. Sudarome sąlygas šiems žmonėms mokytis rankdarbių ir amatų. Užsiėmimų metu naudojami perdirbti paaukoti daiktai. Neįgalieji lanko užsiėmimus (dienos užimtumas), jie mokomi buities įgūdžių,  saviraiškos ir kūrybiškumo, amatų, taip pat teikiama psichologo pagalba neįgaliesiems ir neįgaliųjų vaikų šeimos nariams.

Veiklos skirtos neįgaliųjų dienos užimtumui:

 • Savitvarkos, kasdieninės veiklos įgūdžių palaikymas, ugdymas, buities darbų praktinių ir teorinių žinių mokymas. Veiklos vykdomos Šeimų namų patalpose ir / arba lauke atsižvelgiant į metų laikus Pirmadieniais ir Trečiadieniais 09:00-11:00 val.
 • Saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimas dailės terapijos būrelyje „Spalvų paletė sielai“ Trečiadieniais ir Penktadieniais 16:15-18:15 val.

Užimtumo organizavimas amatų klube ir būrelyje:

 • Kiekvieną darbo dieną išskyrus Penktadienį 11:00-14:00 val.  Klubo „Aš galiu“ veikla: dėvėtų drabužių, odos gaminių, bižuterijos ir kt. pritaikymas ir panaudojimas rankdarbių gamyboje, žvakių dekoravimas, mezgimas vašeliu, virbalais, siuvinėjimas, rankdarbiai iš skiautinių, rankdarbių gamyba iš popieriaus bei gamtinių medžiagų;
 • Antradienį ir Ketvirtadienį 15:00-17:00 val. Keramikos būrelio „Medaliukas“ veikla: iš molio ir modelino gaminami papuošalai, medaliai, įvairūs dirbiniai;
 • Dalyvavimas miesto šventėse, mugėse.

Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams:

 • Individualios ir grupėse konsultacijos, bendravimo gebėjimų stiprinimas Trečiadieniais 13:00-15:00 val.

 

Paskaita – diskusijos, bendravimas, Kiekvieną mėnesio trečiąjį penktadienį 12:00 – 14:00 val.

Bendravimas savi pagalbos grupelėje, Penktadienį 12:00-14:00 val. (Išskyrus trečiąjį mėnesio penktadienį)

Bendrųjų darbinių įgūdžių formavimas, įtvirtinimas ir ugdymas, Darbo dienomis 14:00-16:00 val.

Profesinis konsultavimas ir orientavimas, Pirmadienį, trečiadienį 15:00-17:00 val.

Taip pat įstaigoje vyksta paskaitos:

 1. Sausio 18 d. „Gebėjimas ieškoti pagalbos“;
 2. Vasario 15 d. „Aš esu laimingas“;
 3. Kovo 15 d. „Išmokti savarankiškai spręsti problemas“;
 4. Balandžio 19 d. „Ar aš žinau neįgaliųjų teisių konvencija“;
 5. Gegužės 17 d. „Konfliktų sprendimas“;
 6. Liepos 19 d. „Savę pažinimas“;
 7. Rugpjūčio 16 d. „Ar aš moku gyventi savarankiškai“;
 8. Rugsėjo 20 d. „Auklėjimo stiliai ir klaidos“;
 9. Spalio 18 d. „Kaip padėti žmogui išgyventi netektį“;
 10. Lapkričio 15 d. „Tinginystė ar tai liga?“;
 11. Gruodžio 20 d. „Jaučiatės nelaimingi? Vadinasi Jums patinka, taip jaustis“.

DĖKOJAME

Rėmėjai: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

Mūsų bendruomenės neįgaliųjų daryti rankdarbiai parduodami.

Kviečiame užsukti į svečius adresu Žemaitės g. 71 Šiauliai arba susisiekus su mumis galėsime susitarti, kad darbelius išsiųsime paštu.   

Dalį mūsų bendruomenės neįgaliųjų rankdarbių galite pažiūrėti ir įsigyti internetinėje svetainėje adresu:

https://www.meskuriame.lt/?Page=Owner&Id=30


2018 METAI

Kiekvienas iš mūsų savo gyvenime nori būti kūrėjas, kuris ne tik pasirūpina savimi, bet ir yra naudingas visuomenei. Neįgalieji, net ir sudarydami ženklią mūsų visuomenės dalią (apie 10 proc.) vis dar yra atstumiami. Kiti į žmones su negalia (ypač proto ir psichikos) vis dar žiūri kaip į vertus užuojautos ar gailesčio, dažniausiai pirmiausiai atkreipdami dėmesį į negalią, o tik po to  į patį žmogų.

Mes siekiame, kad neįgalieji jaustųsi mūsų visuomenėje kuo oriau. Sudarome sąlygas šiems žmonėms mokytis rankdarbių ir amatų. Užsiėmimų metu naudojami perdirbti paaukoti daiktai. Neįgalieji lanko užsiėmimus (dienos užimtumas), jie mokomi buities įgūdžių,  saviraiškos ir kūrybiškumo, amatų, taip pat teikiama psichologo pagalba neįgaliesiems ir neįgaliųjų vaikų šeimos nariams.

Veiklos skirtos neįgaliųjų dienos užimtumui:

 • Savitvarkos, kasdieninės veiklos įgūdžių palaikymas, ugdymas, buities darbų praktinių ir teorinių žinių mokymas. Veiklos vykdomos Šeimų namų patalpose ir / arba lauke atsižvelgiant į metų laikus kiekvieną darbo dieną 14:00-16:00 val.
 • Saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimas dailės terapijos būrelyje „Spalvų paletė sielai“ Kiekvieną trečiadienį 15:00-18:00 ir neįgalių vaikų būrelyje „Spalvos“ kiekvieną penktadienį 15:00 -18:00 val. Skatiname suaugusius ir vaikus išreikšti bei įvardinti savo mintis, jausmus, negatyvias bei pozityvias emocijas;
 • Savipagalbos grupėse vykdomi mokymai pažinti ir valdyti ligą ar negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas, teikiama pagalba sprendžiant dėl negalios kylančias emocines problemas. Kiekvieną Trečiadienį 13:00 – 15:00 val. vyksta individualus ir grupinis bendravimas sprendžiant neįgaliųjų emocines problemas.

Užimtumo organizavimas amatų klube ir būrelyje:

 • Kiekvieną darbo dieną 10:00-13:00 val. Antrą mėnesio Penktadienį 13-15 val.  Klubo „Aš galiu“ veikla: dėvėtų drabužių, odos gaminių, bižuterijos ir kt. pritaikymas ir panaudojimas rankdarbių gamyboje, žvakių dekoravimas, mezgimas vašeliu, virbalais, siuvinėjimas, rankdarbiai iš skiautinių, rankdarbių gamyba iš popieriaus bei gamtinių medžiagų;
 • Kiekvieną Antradienį ir Ketvirtadienį 14:00-16:00 val. Keramikos būrelio „Medaliukas“ veikla: iš molio ir modelino gaminami papuošalai, medaliai, įvairūs dirbiniai;
 • Dalyvavimas miesto šventėse, mugėse.

Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams:

 • Paskutinį mėnesio Penktadienį 14:00-16:00 val. Artimųjų savipagalbos grupelė auginantiems neįgalius vaikus (emocinių problemų aptarimas, mokymas teisingai slaugyti, paskaitos kaip valdyti ligą ir atpažinti paūmėjimus)..

Rėmėjai: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Mūsų bendruomenės neįgaliųjų daryti rankdarbiai parduodami.

Kviečiame užsukti į svečius adresu Žemaitės g. 71 Šiauliai arba susiekus su mumis galėsime susitarti, kad darbelius išsiųsime paštu.   

Dalį mūsų bendruomenės neįgaliųjų rankdarbių galite pažiūrėti ir įsigyti internetinėje svetainėje adresu:

https://www.meskuriame.lt/?Page=Owner&Id=30