VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Istorija

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ (Šeimų namai) buvo įsteigti 2012 m. gegužės 10 d., juos įsteigė Labdaros ir paramos fondas „Vilties kalnas“ (Fondas).

Mes globojame tuos, kuriems pagalbos šiuo metu reikia labiausiai – pavienius asmenis bei šeimas, kuriose nors vienas iš tėvų arba abu tėvai yra augę globos namuose, turi negalią, gauna mažas pajamas, kartais priklauso socialinės rizikos grupei.

Šeimų namai tęsia pradėtus Fondo darbus. Fondas jau nuo 2005 m. savanoriškais pagrindais dirbo pagal projektą „Globokime vaikus, padėdami šeimai“. 2008 m. įkūrė „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlę“. Nuo pat įsikūrimo Fondas turėjo viziją ir idėją įkurti Šiauliuose įstaigą, kurioje būtų teikiamos stacionarios globos paslaugos mamoms su kūdikiais, kurią įgyvendino įkurdamas Šeimų namus.

Vizija

Misija

Tikslai

Tapti įstaiga, kurioje sukurta saugi, sveika, kultūringa bei dvasinga aplinka krizės ir sunkumų paliestoms šeimoms, vaikams bei jaunuoliams: suburiant besimokančią ir palaikančią bendruomenę skatinti jos narius būti atsakingais, savarankiškais, aktyviais ir kūrybingais žmonėmis.

Plėtoti kokybiškas kompleksines individualias bei grupines paslaugas atitinkančias aktualius Šeimų namų bendruomenės narių poreikius skatinant jų savarankišką bei orų gyvenimą visuomenėje...

1. Suteikti kokybišką kompleksinę pagalbą šeimoms, vaikams ir jaunuoliams, patiriantiems sunkumų;
2. Vykdyti krizinių situacijų prevenciją siekiant išmokyti Šeimų namų bendruomenės narius išspręsti problemas prieš kylant krizėms;
3. Propaguoti šeimos, bendražmogiškas ir krikščioniškas vertybes.

MIELIEJI MOTINOS TERESĖS NAMŲ GYVENTOJAI, DARBUOTOJAI IR LANKYTOJAI,

Nepaprastai džiaugiuosi, kad mes turime namus, kuriuose jūs visada esate laukiami, mylimi ir globojami. Čia jūs darbuojatės, meldžiatės, ilsitės, augate ir tobulėjate kūnu ir dvasia. Šv. Mišių aukoje ir adoracijoje vienijatės su kenčiančiu ir prisikėlusiu Kristumi, kuris jus moko kentėti ir mylėti.

Telaimina Dievas jūsų žemiško gyvenimo kelionę ir teišsipildo šventosios Motinos Teresės žodžiai: “Jėzau, leisk, kad aš gyvenčiau ir mirčiau iš meilės Tau!”

Visus jus nuoširdžiai laiminantis
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

Komanda

Šeimų Namų direktorė Regina Zabielienė

Regina Zabielienė

Direktorė

„Duodami gauname, dalindamiesi meile turtėjame”

Viena iš Fondo steigėjų Edita Gulbinienė

Edita Gulbinienė

Viena iš Fondo steigėjų

„Didžiausia laimė – dalintis”

Šeimų Namų komanda

Šeimų Namų komanda

Darbuotojai, savanoriai