VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Vie­nin­te­lis toks Šiau­liuo­se vaikų die­nos cent­ras lau­kia jūsų kalė­di­nio ge­ru­mo

28 gruodžio, 2020

„Mo­ti­nos Te­resės šeimų na­muo­se“ vei­kian­tis vaikų die­nos užim­tu­mo cent­ras „Aš ir drau­gai“ – ypa­tin­gas. „Esa­me vie­nin­te­lis vaikų die­nos cent­ras mies­te, ku­ris pri­žiū­ri kūdi­kius ir vai­kus nuo ke­lių sa­vai­čių iki 7 m.“ – sa­ko šeimų namų va­dovė Re­gi­na Za­bie­lienė.

Kurti pamatinį pasitikėjimą, daugiau skaitykite:

https://www.etaplius.lt/vienintelis-toks-siauliuose-vaiku-dienos-centras-laukia-jusu-kaledinio-gerumo