VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

„Mo­ti­nos Te­resės šeimų na­muo­se“ – dėme­sys svei­kai gy­ven­se­nai

1 gruodžio, 2020

Šiau­liuo­se vei­kian­čiuo­se „Mo­ti­nos Te­resės šeimų na­muo­se“ šiuo me­tu lais­vas tik vie­nas kam­ba­rys. Vi­suo­se ki­tuo­se gy­ve­na kri­zinę mo­ti­nystę iš­gy­ve­nan­čios ma­mos su at­ža­lo­mis. So­cia­li­nių įgūdžių stin­gan­čioms mo­te­rims la­bai pa­de­da Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dybės fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas „At­sa­kin­gos tėvystės ug­dy­mo mo­kyklėlė“. Šių­metės pro­jek­to veik­los iš­mokė svei­kos mi­ty­bos pa­grindų, o lais­va­laikį pra­skaid­ri­no šo­kio, pie­ši­mo ant smėlio ir van­dens te­ra­pi­jos.

Tikslas – sveiko gyvenimo įpročiai, daugiau skaitykite:

https://www.etaplius.lt/motinos-tereses-seimu-namuose-demesys-sveikai-gyvensenai