VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

So­cia­li­nė­se dirb­tu­vė­se pra­žy­do: Kris­ti­nos šyp­se­na ir ran­kų dar­bo ga­mi­niai ne­pa­lie­ka abe­jin­gų

17 birželio, 2022

Šiau­lie­tė Kris­ti­na – ne tik auk­si­nės šir­dies, bet ir auk­si­nių ran­kų sa­vi­nin­kė. Taip apie ją at­si­lie­pia „Mo­ti­nos Te­re­sės šei­mų na­mų“ so­cia­li­nių dirb­tu­vių dar­buo­to­jai ir da­ly­viai. Dirb­tu­vių pro­jek­to rin­ko­da­ros spe­cia­lis­tė To­ma Pet­ke­vi­čiū­tė pa­me­na, kad pra­džia dirb­tu­vė­se Kris­ti­nai bu­vo ne­leng­va, ta­čiau per me­tus mo­te­ris at­si­sklei­dė kaip po­zi­ty­vi, darbš­ti ir pa­ti­ki­ma as­me­ny­bė. Dirb­tu­vė­se Kris­ti­na pel­nė „Me­tų sim­pa­ti­jos“ ti­tu­lą, o jos kur­tos po­zi­ty­vu­mą sklei­džian­čios apy­ran­kės kiek­vie­nam su­tei­kia ge­rų emo­ci­jų.

Daugiau skaitykite: https://www.etaplius.lt/socialinese-dirbtuvese-prazydo-kristinos-sypsena-ir-ranku-darbo-gaminiai-nepalieka-abejingu?fbclid=IwAR29VYaW0NcRR64WgttTjW1CsEjIVR-xPaSHehUvTUNmdxoAZ_5oTrPOJNQ