VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Kryžiaus kelias – Motinos Teresės šeimų namuose.

28 kovo, 2023

Motinos Teresės šeimų namuose Gavėnios metu kiekvieną penktadienį apie 15 val. vyksta Kryžiaus kelio procesija su apmąstymais ir maldomis.

Kryžiaus arba kančios, kelias primena pasmerktojo mirčiai Jėzaus Kristaus ėjimą į Golgotos kalną. Ten Jis buvo prikaltas ant paties atsinešto kryžiaus ir mirė. Pagal tradiciją, pirmoji Kryžiaus kelią Jeruzalės gatvėmis ėjo Švč. Mergelė Marija, taip prisimindama savo Sūnaus kančią. Vėliau šią tradiciją tęsė į šv. Žemę atvykę maldininkai, o kai į musulmonų užimtą Jeruzalę keliauti buvo pavojinga, pranciškonų rūpesčiu pradėta įrenginėti Kryžiaus kelio stotis tiesiog bažnyčiose. Dalyvaudami Kryžiaus kelio procesijoje, tikintieji apmąsto Jėzaus kančios kelią, taip suvokdami Kristaus kančios, mirties prasmę, Prisikėlimo iš numirusiųjų šviesoje. Kryžiaus kelią sudaro 14 stočių – Kristaus kelio į Golgotos kalną momentai. Stotys simbolizuoja Jėzaus kančios kelią nuo patekimo pas Poncijų Pilotą iki nukryžiavimo, palaidojimo; jas vainikuoja Prisikėlimas. Kryžiaus kelias nėra vien atskiros stotys. Tai vienas didis slėpinys, skatinantis susimąstyti. Procesijos dalyviai melsdamiesi ir giedodami apmąsto Kristaus kančią. Dalyvaujant šiose apeigose gaunama atlaidus – bausmės už nuodėmes panaikinimą. Beje, Kryžiaus kelias – tai ne tik Kristaus kančios prisiminimas: eidami procesijoje galime peržvelgti ir savo gyvenimą, ir palyginti jį su Kristaus ėjimu į Golgotą. Ar iš tikrųjų mūsų nelaimės, nesėkmės nors kiek prilygsta Jo kančiai? Galų gale – Kristus prisikėlė iš numirusiųjų. Ar mes galime tikėtis tokio atpildo? Ar užsitarnavome? Krikščionims kryžius – tai išganymo ženklas, bet tai pat Dievo galybės bei išminties šaltinis. Kryžiaus kelias yra proga susimąstyti, koks yra mūsų gyvenimo kryžius, prašant Dievo padėti jį nešti.  Prie kryžiaus kelio procesijos prisijungiame ir mes, eidami kryžiaus kelią, sekame paskui kenčiantį Išganytoją, mokomės iš jo kantrumo, aukos ir meilės dvasios.

Dėkojame proceso dalyviams, už ėjimą kartu!

Visus norinčius kviečiame prisijungti!

Akimirkos iš kryžiaus kelių procesijos: