VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Gimtadienio šventėje apie Misiją, viziją ir tikslus.

12 gegužės, 2019

Prieš 15 me­tų ge­gu­žės 10 die­ną įsi­kū­rė lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das „Vil­ties kal­nas“, prieš sep­ty­ne­rius me­tus tą pa­čią die­ną fon­das įkū­rė vie­šą­ją įstai­gą Mo­ti­nos Te­re­sės šei­mų na­mus, ku­rie rū­pi­na­si neį­ga­liai­siais, kri­zę iš­gy­ve­nan­čio­mis mo­ti­no­mis ir jų vai­kais. Per visus 15 metų, pa­dė­ta ne vie­nai šei­mai at­si­sto­ti ant ko­jų, ne­pa­lūž­ti ir iš­sau­go­ti vai­kus. Todėl minėdami šią gražią fondo ir Šeimų namų sukaktį Gegužės 10 dieną sukvietėme įvairius įstaigų atstovus pasikalbėti apie mūsų misijas būsimas vizijas ir dar būsimus tikslus. Labai džiaugiamės, kad sulaukėme  svečių iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Šiaulių skyriaus specialisčių, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių reikalų departamento socialinių paslaugų skyriaus specialisčių , Šiaulių miesto Mero Artūro Visocko atstavaujamas specialistas ir kiti. Mo­ti­nos Te­re­sės šei­mų na­mų di­rek­to­rė Re­gi­na Za­bie­lie­nė ir lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Vil­ties kal­nas“ pir­mi­nin­kė Edi­ta Gul­bi­nie­nė į gim­ta­die­nio šven­tę su­si­rin­ku­sius sve­čius pir­miau­sia pa­kvietė ap­žiū­rė­ti šeimų na­mus, tuo tarpu apkalbėdami apie mūsų pasiektus gerus rezultatus, apie būsimus darbus ir kliūtis, kurios trukdo teikti dar kokybiškesnes paslaugas. Apžiūrėję šeimų namus visus sukvietėme prie šventiškai išpuošto stalo aktų salėje.

Dėkojame visiems atvykusiems.

Dėkojame Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Šiaulių skyriaus specialistėms, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių reikalų departamento socialinių paslaugų skyriaus specialistėms, Šiaulių miesto Mero Artūro Visocko atstavaujamam specialistui ir kitiems už Jūsų dalyvavimą gimtadienio šventėje, už Jūsų pastabas, pasiūlymus ir mintis.

Skaitykite straipsnį: http://www.skrastas.lt/?data=2019-05-11&rub=1065924812&id=1557499775