VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

„At­sa­kin­gos tė­vys­tės ug­dy­mo mo­kyk­lė­lė“ – vi­siems

6 birželio, 2022

Nuo 2014 m. Šiau­lių „Mo­ti­nos Te­re­sės šei­mų na­mai“ vyk­do pro­jek­tą „At­sa­kin­gos tė­vys­tės ug­dy­mo mo­kyk­lė­lė“. Na­mų di­rek­to­rė Re­gi­na Za­bie­lie­nė ak­cen­tuo­ja, kad „At­sa­kin­gos tė­vys­tės ug­dy­mo mo­kyk­lė­lės“ už­siė­mi­mus ga­li lan­ky­ti ne tik na­mų gy­ven­to­jai, bet ir vi­si no­rin­tie­ji. „Mo­te­rys, ne­bi­jo­ki­te kreip­tis pa­gal­bos, jei šei­mą iš­ti­ko kri­zė, ky­la pro­ble­mų“, – sa­ko ji.

Nuo 2012-ųjų metų Šiaulių „Motinos Teresės šeimų namai“ globoja tuos, kuriems labiausiai reikia pagalbos – nuo smurto kenčiančias moteris su vaikais, neįgaliuosius, socialinės rizikos grupės asmenis ir kt. Namų vadovė R. Zabielienė džiaugiasi vykdomo projekto „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ nauda. Iš LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gavus finansavimą, socialinė darbuotoja ir psichologė gali ir toliau sėkmingai teikti paslaugas krizėse esančioms mamoms (tėvams) su kūdikiais ir vaikais bei nėščioms moterims, užsiimti labdara.

Daugiau galite skaityti: https://www.etaplius.lt/atsakingos-tevystes-ugdymo-mokyklele-visiems