VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai

Įrašai pagal mėnesį: gruodžio, 2020

Vie­nin­te­lis toks Šiau­liuo­se vaikų die­nos cent­ras lau­kia jūsų kalė­di­nio ge­ru­mo

28 gruodžio, 2020

„Mo­ti­nos Te­resės šeimų na­muo­se“ vei­kian­tis vaikų die­nos užim­tu­mo cent­ras „Aš ir drau­gai“ – ypa­tin­gas. „Esa­me vie­nin­te­lis vaikų die­nos cent­ras mies­te, ku­ris pri­žiū­ri kūdi­kius ir vai­kus nuo ke­lių sa­vai­čių iki 7 m.“ – sa­ko šeimų namų va­dovė Re­gi­na Za­bie­lienė. Kurti pamatinį pasitikėjimą, daugiau skaitykite: https://www.etaplius.lt/vienintelis-toks-siauliuose-vaiku-dienos-centras-laukia-jusu-kaledinio-gerumo

Plačiau

Aš ir Tu – tai MES 2020: gerumas sklando ore

22 gruodžio, 2020

Šv. Kalėdų laukimas įmanomas be balto sniego, be darbo kalėdinių vakarėlių, koncertų, net be senio šalčio vaikų darželiuose, bet neįmanomas be dėmesio, šilto žodžio artimui, be iš širdies dovanotų dovanų žmonėms, kurie rūpi. AŠ IR TU – TAI MES 2020: Nors šiemet ši akcija vyko…

Plačiau

Šeimų vakaronė „Šv. Kalėdų belaukiant”.

18 gruodžio, 2020

Lietuvos Respublikoje esant paskelbtam karantinui, Motinos Teresės šeimų namuose, šiemet visai kitaip, nei mūsų bendruomenė yra įpratusi susirinkti, pasidžiaugti kalėdine dvasia, vyko Šeimų vakaronė „Šv. Kalėdų belaukiant” 2020 m. Gruodžio 17 dieną,  šventė vyko tik tarp įstaigoje gyvenančių šeimų, visas šeimas sukvietėme į išpuoštą aktų…

Plačiau

Prasideda balsavimas už gyventojų pasiūlytas idėjas Šiauliams!

3 gruodžio, 2020

Šiandieną (gruodžio 3-iąją) 12 val. prasideda balsavimas už gyventojų idėjas Šiauliams. Savo balsą už patikusius projektus galite atiduoti atidarę šią nuorodą: www.siauliai.lt/bendruomenes/ Primename, jog šiemet galite rinktis net iš 14 projektų, balsuodami vieną kartą ir savo balsą atiduodami ne daugiau nei už 5 projektus. Balsuoti…

Plačiau

„Mo­ti­nos Te­resės šeimų na­muo­se“ – dėme­sys svei­kai gy­ven­se­nai

1 gruodžio, 2020

Šiau­liuo­se vei­kian­čiuo­se „Mo­ti­nos Te­resės šeimų na­muo­se“ šiuo me­tu lais­vas tik vie­nas kam­ba­rys. Vi­suo­se ki­tuo­se gy­ve­na kri­zinę mo­ti­nystę iš­gy­ve­nan­čios ma­mos su at­ža­lo­mis. So­cia­li­nių įgūdžių stin­gan­čioms mo­te­rims la­bai pa­de­da Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dybės fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas „At­sa­kin­gos tėvystės ug­dy­mo mo­kyklėlė“. Šių­metės pro­jek­to veik­los iš­mokė svei­kos mi­ty­bos pa­grindų, o lais­va­laikį…

Plačiau